ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden REBODY COACHING (laatste update 8 sept 2021).

Deze algemene voorwaarden regelen de samenwerking met Winnie Winters, handelend onder de naam REBODY, REBODY Coaching, REBODY YOUR LIFE en REBODY FLOW, met

vestigingsadres te 3052, Blanden, Duivenstraat 60 en

ondernemingsnummer 0863.228.734,

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@winniewinters.com, hello@winniewinters.com, info@rebody.be

 

Artikel 1 – Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Dienstverlener: Winnie Winters, handelend onder de naam REBODY, REBODY Coaching, REBODY YOUR LIFE en REBODY FLOW.

Klant: De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 

Aanbod: alle aanbiedingen uitgaande van ons, dit zowel via de website, via sociale media of via e-mail. 

Dienst: de diensten die wij leveren: Winnie Winters, handelend onder de naam REBODY, REBODY Coaching, REBODY YOUR LIFE en REBODY FLOW

Producten:
B2B:

 • Trainingen
 • Team events
 • Animatie
 • Online en offline workshops
 • Freelance activiteiten

B2C:

 • (Groeps)coaching
 • Workshops
 • Events
 • Community building
 • Online lessen
 • REBODY FLOW groepslessen en events (online+ live)
 • Online academy
 • Events, services and coaching on demand

Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener.  

Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag dat jij, als Klant, met ons, als Dienstverlener, overeenkomt om van onze diensten gebruik te maken.

Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. Indien u handelt in de hoedanigheid van een onderneming kan u geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.  

Schriftelijk: de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 

Website: www.winniewinters.com/nl/

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten en producten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, trainingen, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 
2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. Deze afwijkingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing. 

 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 
3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website of via sociale media. De prijzen zullen steeds afhankelijk zijn van de goederen en diensten die jij, als Klant, aan wenst te kopen. Indien jij, als Klant, een event on demand vraagt, zullen wij, als Diensverlener, hiervoor steeds een offerte opstellen. Deze offerte heeft een termijn van 14 dagen.
3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 
3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant 
4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten en producten aan. 
Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden bestaan uit:

B2B:

 • Trainingen
 • Team events
 • Animatie
 • Online en offline workshops
 • Freelance activiteiten

B2C:

 • (Groeps)coaching
 • Workshops
 • Events
 • Community building
 • Online lessen
 • REBODY FLOW groepslessen en events (online+ live)
 • Online academy
 • Events, services and coaching on demand

4.2. Wanneer jij, als Klant, onze diensten of producten aankoopt en m.a.w. het aanbod accepteert,  bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som.
4.3.  Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar best inzicht en vermogen en volgens de regels van de kunst uit. Wij, als Dienstverlener, zijn gebonden aan een inspanningsverbintenis, niet aan een resultaatsverbintenis. Wij, als Dienstverlener, vinden het belangrijk dat jij, als Klant, geschillen steeds eerst persoonlijk probeert op te lossen. Indien jij, als Klant, niet tevreden bent, kan jij, als Klant, om een coaching gesprek vragen. Tijdens dit gesprek zullen wij, als Dienstverlener, ons uiterste best doen om aan de noden van jou, als Klant, te voldoen of om een gepaste oplossing te vinden.

4.4. Daarom hechten wij, als Dienstverlener, groot belang aan de verantwoordelijkheid die jij, als Klant, neemt tijdens het proces.
4.5. Wij, als Dienstverlener, kunnen jou, als Klant, enkel een plaats garanderen indien jij, als Klant, de diensten op voorhand betaald hebt.
4.6. Wij, als Dienstverlener, kunnen steeds opdrachten weigeren indien er sprake zou zijn van conflicterende waarden.
4.7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij, als Dienstverlener, het recht om bepaalde taken te laten verrichten door derden. In het geval van de lessen zal dit altijd in overleg met jou, als Klant, gebeuren of tijdig gecommuniceerd worden.
4.8. Jij, als Klant, zorgt ervoor dat alle gegevens die wij, als Dienstverlener, nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden vertrekt. Indien wij, als Dienstverlener, deze noodzakelijke gegevens niet tijdig hebben ontvangen, hebben wij, als Dienstverlener, het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten/ de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging aan jou, als Klant, door te rekenen.
4.9. Cursusinschrijvingen zijn persoonsgebonden.

 

Artikel 5- Annulatiepolicy
5.1. Annulatie van coaching en opleidingspakketten
5.1.1. Onze online lidmaatschappen kunnen steeds worden opgezegd. De modaliteiten die gevolgd dienen te worden bij deze opzegging zal steeds afhankelijk zijn van de keuze van het lidmaatschap.
5.1.2. Indien jij, als Klant, een event on demand annuleert, dienen de volgende opzeggingsvergoedingen te worden betaald

 • 30% van de offerte in geval van annulatie tot 2 weken voor het event.
 • 50% van de offerte in geval van annulatie tussen de 2 weken en 1 week voor het event.
 • 75% van de offerte in geval van annulatie in de week van het event.
 • 100% van de offerte in geval van annulatie binnen de 48 uur.

5.1.3. Jij, als Klant, dient de privé coaching gesprekken steeds minstens 48 uur op voorhand te annuleren. Indien jij, als Klant, dit niet doet, kunnen wij, als Dienstverlener, het volledige bedrag aanrekenen.

5.2. Annulatie van groepslessen
5.2.1. Beurtenkaarten en abonnementen worden niet terugbetaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien jij, als Klant, niet aanwezig kan zijn tijdens de groepslessen, dan zijn wij, als Dienstverlener, niet verplicht om de kostprijs van deze les terug te betalen. Enkel indien er sprake is van overmacht, kunnen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, een tegoed bezorgen.
5.2.2. Indien wij, als Dienstverlener, niet voldoende inschrijvingen krijgen voor een bepaalde les, kunnen wij deze steeds annuleren. Jij, als Klant, kan dan jouw les verzetten of krijgt dan steeds het aankoopbedrag terug.

 


Artikel 6 – Vergoeding: 
6.1. Algemeen
Wij, als Dienstverlener, bieden onze producten aan via onze website en via sociale media. De vermelde tarieven worden steeds uitgedrukt in euro. Hierbij wordt er BTW aangerekend.
Indien jij, als Klant, handelt in de hoedanigheid van consument, zijn de prijzen steeds inclusief BTW. Indien jij, als Klant, handelt in de hoedanigheid van ondernemer, zijn de prijzen steeds exclusief BTW.
Het overeengekomen tarief omvat alle kosten. Indien er toch nog extra kosten zijn, zullen wij, als Dienstverlener, dit steeds duidelijk melden aan jou, als Klant.

6.2.  Betaling
6.2.1.  Tenzij anders overeengekomen dien jij, als Klant, het volledige bedrag voor de lessenreeks of het cursusgeld te voldoen voor aanvang van de lessen, jij, als Klant, ontvangt hiervoor een betaallink via Plug and Pay/ Mollie. Indien jij, als Klant, handelt in de hoedanigheid van ondernemer, ontvang jij, als Klant, hiervoor een factuur. In uitzonderlijke gevallen kan jij, als Klant, de lessen ook cash ter plekke betalen. Hiervoor kunnen wij, als Dienstverlener, wel een extra kost aanrekenen.
6.2.2. Indien jij, als Klant, een factuur ontvangt voor één van onze services, zal jij, als Klant, het gehele bedrag van de factuur in één keer overmaken naar het rekeningnummer BE91 9795 9565 5076 van ons, als Dienstverlener, met vermelding van het factuurnummer, te vinden op de facturatie. 
6.2.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 5% per maand op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 50,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 7 – Duurtijd
Wij, als Dienstverlener, zijn steeds vrij om te beslissen om met een van onze diensten te stoppen. Wel zullen wij, als Dienstverlener, ons steeds verbinden om een begonnen lessenreeks of traject af te werken.

 

Artikel 8 – Herroepingsrecht
8.1. Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten en diensten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.
De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail hebt ontvangen.
8.2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op onze online workshops en online producten indien jij, als Klant:

 • Uitdrukkelijk hebt ingestemd om de levering van de dienst plaats te laten vinden binnen de wettelijke bedenktijd.
 • Verklaard hebt om afstand te doen van het herroepingsrecht.
 • De dienst daadwerkelijk en volledig geleverd is.

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht
9.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Jij, als Klant, vermeldt het ordernummer en de naam van het product. Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
9.2. Jij, als Klant, moet de goederen/ diensten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen hebt meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
9.3. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
9.4. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant; ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
9.5. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 10 – Betwistingen 
Wij, als Dienstverlener, vinden het belangrijk dat jij, als Klant, geschillen steeds eerst persoonlijk probeert op te lossen. Indien jij, als Klant, niet tevreden bent, kan jij, als Klant, om een coaching gesprek vragen. Tijdens dit gesprek zullen wij, als Dienstverlener, ons uiterste best doen om aan de noden van jou, als Klant, te voldoen of om een gepaste oplossing te vinden. Jij, als Klant, brengt ons, als Dienstverlener steeds zo spoedig mogelijk van deze klachten op de hoogte.
Indien jij, als klant, nog steeds klachten hebt, kan jij, als Klant, er ook steeds voor kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid.
Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 Algemeen
Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
Jij, als Klant, erkent echter wel dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. De aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, is steeds beperkt tot het aankoopbedrag van de goederen/ diensten.
Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 
Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het verlies van voorwerpen of kostbaarheden tijdens de lessen.

11.2. Overmacht 
Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 
11.3. Relaties met derden 
Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.
11.4. Contractuele tekortkomingen 
Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er ons, als Dienstverlener, een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor het bedrag dat gedekt wordt door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.
Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
11.5. Website 
Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  
Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 
11.6. Medisch advies
Coaching gebeurt aanvullen medische hulpverlening en is geen vervanging van medische of psychologische hulpverlening van werlke aard ook. Een coach stelt geen diagnose en mag/ kan geen medische diagnoses of analyses in vraag stellen.
Wij, als Dienstverlener, geven dus geen medisch advies. Indien jij, als Klant, medische problemen ervaart, zijn wij hiervoor in geen geval aansprakelijk. Wij, als Dienstverlener, kunnen ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor morele/ mentale schade.
Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor blessures en het ontstaan en/ of verergeren van bepaalde fysieke klachten die jij, als Klant, oploopt na het volgen van lessen, cursussen of workshops. Wij, als Dienstverlener, zullen steeds waar nodig advies geven om blessures te voorkomen.
11.7. Online lessen
Wij, als Dienstverlener, zijn in geen geval aansprakelijk indien jij, als Klant, de online lessen niet/ niet goed kan volgen wegens een gebrek aan kwaliteit in de verbinding of door een gebrek aan de nodige programma’s.

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrecht 
12.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, producten, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, lessen en/of materialen, en overige inhoud op de website, eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 
12.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de producten en diensten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.
12.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen, lessen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. Zo zal jij, als Klant, geen beeld- of geluidsopnamen maken zonder dat wij, als Dienstverlener, hiervoor toestemming geven. Indien wij, als Dienstverlener, met deze opnames zouden instemmen, mag jij, als Klant, deze enkel publiceren mits jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, vermeldt.
12.4. Wij, als Dienstverlener, kunnen op onze website links naar andere inspiratiebronnen plaatsen. Wij, als Dienstverlener, zijn echter in geen geval aansprakelijk voor de inhoud op, uitspraken van en fouten op websites en methodes van mensen die ons geïnspireerd hebben, zoals wij, als Dienstverlener, vermeld hebben op onze website. (http://www.winniewinters.com/nl/rebody-flow/#rebody_method)
12.5. Partijen kunnen steeds van deze regeling over intellectuele eigendomsrechten afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

 

Artikel 13 – Gegevensverwerking 
13.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van ons, als Dienstverlener. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze website.  
13.2. Door het aanvaarden van de overeenkomst, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.
13.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 
13.4. Indien jij, als Klant, niet wenst deel te nemen aan beeld- of geluidsopnamen voor promotionele doeleinden, kan jij, als Klant, dit steeds aan het begin van de les melden.

 

Artikel 14 – Geheimhouding 
14.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.
Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…
Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. 
14.2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
14.3. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout. 
In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

 

Artikel 15 – Algemeen 
15.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.
15.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 
15.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Vlaams-Brabant, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

 

Leuven, sept 2021

 

Scroll naar boven
Dit is GEEN nieuwsbrief!

Dit is een FAN lijst

Voor wie geïnteresseerd is in mijn aanpak of nieuwsgierig naar meer, is dit de place to be: je zal informatie over mijn aanbod als eerste krijgen.

Door op deze lijst in te schrijven, word je op de hoogte gehouden van Nederlandstalige activiteiten.

Face to face

rebodyflow sessies

Wees er als eerste bij om updates te ontvangen.

De meeste events gaan door in het Nederlands, sommige ook in het Engels. Door op deze wachtlijst in te schrijven, word je op de hoogte gehouden van Nederlandstalige activiteiten.

Ik ben ermee akkoord dat ik updates krijg over het aanbod.

We verwerken je gegevens volgens ons Privacy Beleid.

The

REBODY
YOUR LIFE

traject

LANCERING HERFST 2021

Laat je gegevens achter om de eerste te zijn voor updates over het Rebody Your Life traject.